Základní škola, Žebrák, Hradní 67Hradní 67, 267 53, Žebrák

Poradenský tým školy

Poradenský tým školy

Školní metodik prevenceMgr. Eva Rosenbaumová DiS.
Telefon311 533 638
E-maile.rosenbaumova@zszebrak.cz
Konzultační hodinypo telefonické domluvě kdykoliv

 

Výchovný poradceMgr. Michaela Mašková
Telefon311 533 638
E-mailm.maskova@zszebrak.cz
Konzultační hodinypo telefonické domluvě kdykoliv

Metodik prevence spoluvytváří preventivní program školy, podílí se na jeho realizaci, komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, koordinuje předávání informací o problematice rizikového chování., věnuje se žákům ohroženým rizikovým chováním, vede s nimi rozhovory, jedná s rodiči těchto žáků, účastní se výchovných komisí, jedná s dalšími institucemi (OSPOD). Vybírá vhodné programy primární prevence pro žáky a vyučující.Tým poradenského pracoviště tvoří metodik prevence, výchovný poradce, ředitelka školy, tým spolupracuje s třídními učiteli.

Výchovný poradce se zaměřuje na žáky, kteří mají z různých důvodů výukové obtíže apod.. Snaží se pomoci potíže překonávat, poskytuje poradenství vyučujícím i rodičům v oblasti IVP a podpůrných opatření, věnuje se kariérnímu poradenství, jedná s dalšími institucemi.

Všichni pedagogové se v rámci výuky věnují rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, na pedagogických radách hodnotí uplynulé období, konzultují problémy, navrhují opatření. -třídní učitelé jsou v kontaktu s rodiči svých žáků jak prostřednictvím třídních schůzek, tak individuálních konzultací.

Ředitelka školy sleduje efektivitu prevence rizikového chování, svolává v případě potřeb výchovnou komisi, sleduje problematiku v kontextu celé školy, vypracovává školní řád, kde jsou určena základní pravidla chování a důsledky při jejich porušení.