Základní škola, Žebrák, Hradní 67Hradní 67, 267 53, Žebrák

O škole

Historie školy

V roce 1996, byla po konzultacích s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center, pedagogy, rodiči dětí a ostatními odborníky, rekonstruována a posléze otevřena Školským úřadem v Berouně, „Pomocná škola pro žáky s více vadami v Žebráku“. Ve školním roce 1998/1999, byl statut školy změněn na „Speciální školy pro žáky s více vadami“. Od roku 2000 je škola právní subjekt a od roku 2001 je zřizovatelem školy Krajský úřad Středočeského kraje. V roce 2005 byla škola dle nového školského zákona rozhodnutí MŠMT přejmenována na „Základní školu, Žebrák, Hradní 67“. Zřízení této školy pomohlo vyřešit situaci mnohých rodičů a jejich dětí, které do té doby nemohly navštěvovat pro své závažné postižení žádnou ze stávajících škol v okrese Beroun.

Úplnost a velikost školy

Základní škola, Žebrák, Hradní 67 je státem plně organizovaná škola malého typu.

Sdružuje:

  • Základní školu – 1. stupeň
  • Základní školu – 2. stupeň
  • Základní školu – speciální
  • Školní družinu
  • Školní jídelnu – výdejna

Škola je úplná, s prvním až devátým ročníkem základní školy, a s prvním až desátým ročníkem základní školy speciální.

Škola má kapacitu 37 žáků.
Školní družina je rozdělena na 3 oddělení.
Škola má šest tříd v rozpětí čtyř až osmi žáků.

Žáci jsou sváženi školním autobusem z celého okresu Beroun.
Bez fungování školní dopravy, by většina žáků neměla možnost školu navštěvovat.

Základní škola je určena pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, kteří pro zdárné zvládnutí školní docházky potřebují pracovat v malé skupině nebo podle individuálního vzdělávacího plánu.

Základní škola praktická v současné době (k 1.9.2016) vyučuje na 1.stupni podle ŠVP sestaveného podle RVP ZV. Důraz je kladen na praktický život. Je zde navýšen počet hodin pracovní výchovy. Po skončení ZŠ praktické mohou pokračovat v dalším vzdělávání.

Základní školu speciální navštěvují žáci se středním až hlubokým mentálním postižením. Při výuce vycházíme z individuálních potřeb jednotlivých žáků a podle individuálních programů. Usilujeme o to, aby zde děti získaly takové vědomosti a návyky, které jim umožní co nejsnadnější zapojení do společenského života. Důraz je kladen na sebeobsluhu, upevňování a rozvoj komunikačních dovedností, samostatnost a nezávislost na okolí.

Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s postižením zrakovým, mentálním, tělesným, vadami řeči , souběžné postižení více vadami, poruchou autistického spektra  a vývojových poruch učení.

Vybavení školy

Škola je umístěna ve městě Žebrák. Má v současnosti šest tříd, kde jsou umístěni žáci různého postižení a věku. Všechny třídy jsou smíšené. Ve třídách je až pět věkových skupin žáků, s různým druhem postižení.

Škola se nachází v budově dřívější vily, která byla později upravena pro potřeby zdravotního střediska a následně do současné podoby školy. Je celkově světlá, vybavení odpovídá potřebám žáků. Celá škola je bezbariérová, vybavena výtahem.

Interiér školy je vlídný, vyzdobený pracemi žáků a pedagogů. Na žáky působí příznivě, je optimistický a domácký. Třídy jsou rozmístěny ve dvou podlažích, jsou teplé s jednomístnými lavicemi, popř. pracovními kouty pro nerušenou individuální výuku. Součástí školy je malá tělocvična, učebna výpočetní techniky se šesti počítači, učebnou s interaktivní tabulí, dvě dílny, jedna pro práci se dřevem a druhá keramická, vybavená keramickou pecí a všemi potřebnými pomůckami na výrobu drobné keramiky. Na každém podlaží jsou chlapecká i dívčí WC vybavena bezpečnostními dveřmi. Vzhledem ke specifikům staré budovy se bohužel nepodařilo vytvořit dostatek úložných prostor pro pomůcky a další potřeby. Nedílnou součástí školy je rehabilitace. Tato je vybavena všemi potřebnými přístroji na profesionální úrovni pro rehabilitaci s postiženými žáky. V prostorách školního dvora je vybudováno hřiště a posezení.

Okolí školy pro svůj historický význam, je využíváno k výuce vlastivědy, zeměpisu a dějepisu, k výuce přírodopisu a environmentální výchovy.

Škola má vlastní autobus, který sváží žáky s celého okresu Beroun.

Škola má příjemnou a pozitivní atmosféru, kterou pocítí každý, kdo vejde a nikdo není na pochybách o blahodárných účincích tohoto prostředí. Žádný žák zde není anonymní, jsou všichni stejně důležití a ke každému žáku je přistupováno podle jeho individuálních potřeb.

Charakteristika žáků

Žáci školy se formují z celého okresu Beroun. Škola je pedagogické zařízení pro žáky s různými typy postižení od žáka s potřebou minimálních podpůrných opatření až po žáky s těžkým zdravotním postižením a jeho kombinací. Specifickými žáky jsou žáci s poruchami autistického spektra.

Žákům je poskytována potřebná individuální péče, s ohledem na specifiku jejich postižení. Některým žákům je potřeba zajišťovat veškeré osobní potřeby, od stravování po hygienu.

Škola je koncipována jako bezbariérová, je zde výtah, třídy, chodby a ostatní prostory jsou řešeny tak, aby školu mohli navštěvovat žáci, kteří mají těžké tělesné postižení.

O přijetí nového žáka rozhoduje po zvážení všech dokumentů, výsledků vyšetření a doporučení poradenského zařízení ředitelka školy.

Výchova a výuka je zde postavena na dobrých vztazích, což je prvotní zásada. Učitelé oslovují děti pouze křestními jmény, vyhýbají se špatným známkám, slabší výkon ohodnotí raději slovně a hlavně za každý i malý úspěch chválí. Posuzují především individuální pokrok. Naši pedagogové si vždy najdou čas na rozhovor s dětmi o jejich problémech, dokáží se k dětem přiblížit. V tom je jejich umění a cena.

Spolupráce školy se zřizovatelem, jinými subjekty a s rodiči

Zřizovatelem školy je Krajský úřad středočeského kraje. Spolupráce se zřizovatelem je z velké části v oblasti financí.  Finančních prostředků je v nynější době potřeba hlavně na nárůst cen veškerých energií. Zřizovatel je ale ochotný v takovéto situaci pomoci.

S ohledem na specifika žáků, je nutný větší počet pedagogů, hlavně v oblasti vychovatelské, asistentů pedagoga a větší počet správních zaměstnanců, protože škola má řidiče školního autobusu.

V oblasti provozu, nám autobus odčerpává velkou část financí na povinné prohlídky, na pojištění, jak povinné, tak havarijní. Velká spotřeba vody a tepla je dána tím, že škola má rehabilitaci, která je pro postižené žáky velice potřebná.

Škola se snaží neustále rozvíjet a prohlubovat spolupráci s rodiči. Rodiče mohou školu po vzájemné dohodě kdykoliv navštívit, zúčastnit se výuky. Škola pořádá pravidelně dny otevřených dveří. Před Vánoci připravují žáci pro rodiče i širokou veřejnost školní besídku. Dále pořádáme společná odpoledne, která se mohou proměnit v příjemné povídání a navázání bližšího vztahu mezi rodiči a zaměstnanci školy.

Spolupráce s Pedagogicko- psychologickou poradnou a speciálně pedagogickými centry

Škola dlouhodobě spolupracuje s několika speciálně pedagogickými centry a pedagogickými poradnami.

Spolupráce probíhá v několika rovinách. Stěžejní je spolupráce při vyšetření a zařazení žáků, tvorbě Individuálních výchovně vzdělávacích plánů. Dále jmenované instituce poskytují škole pomoc při volbě postupů a vyučovacích metod a forem jednotlivých žáků. Spolupráce probíhá individuálním vyšetřením žáka i návštěvami odborníků přímo ve škole.

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráci škola v současné době nenavázala.

Všechny naše aktivity vedou ke zkvalitnění výuky, ke zlepšování prostředí školy a maximální možné míře rozvoji samostatnosti a zapojení žáků do běžného života.

Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech. Pořádáme kulturně vzdělávací a sportovní akce.