Základní škola, Žebrák, Hradní 67Hradní 67, 267 53, Žebrák

O škole

Charakteristika školy

Obsah

  1. Úplnost a velikost školy
  2. Vybavení školy
  3. Charakteristika pedagogického sboru
  4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
  5. Spolupráce školy s rodiči a s jinými subjekty
  6. Spolupráce s poradenskými zařízeními

Úplnost a velikost školy

Základní škola, Žebrák, Hradní 67 je státem plně organizovaná škola malého typu.

Sdružuje:

  • Základní školu
  • Základní školu -speciální
  • Školní družinu
  • Školní jídelnu – výdejna

Škola je úplná, s prvním až pátým ročníkem základní školy, s prvním až devátým ročníkem základní školy praktické a s prvním až desátým ročníkem základní školy speciální.

Škola i školní družina má kapacitu 37 žáků.
Škola má šest tříd v rozpětí čtyř až osmi žáků.

Žáci jsou sváženi školním autobusem z celého okresu Beroun.
Bez fungování školní dopravy, by většina žáků neměla možnost školu navštěvovat.

Základní škola je určena pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, kteří pro zdárné zvládnutí školní docházky potřebují pracovat v malé skupině nebo podle individuálního vzdělávacího plánu. Důraz je kladen na praktický život. Po skončení ZŠ mohou pokračovat v dalším vzdělávání.

Základní školu speciální navštěvují žáci se středním až hlubokým mentálním postižením. Při výuce vycházíme z individuálních potřeb jednotlivých žáků a podle individuálních programů. Usilujeme o to, aby zde děti získaly takové vědomosti a návyky, které jim umožní co nejsnadnější zapojení do společenského života. Důraz je kladen na sebeobsluhu, upevňování a rozvoj komunikačních dovedností, samostatnost a nezávislost na okolí.

školní družina- ke svým činnostem využívá ŠD především větší učebnu ve druhém patře. V případě rozdělování na více oddělení se využívají další prostory školy jako je tělocvična počítačová učebna a ostatní učebny budovy. V případě pěkného počasí upřednostňujeme pobyt na školním dvoře s herními prvky.

Školní výdejna- zajišťuje stravování žáků formou dopoledních svačin, obědů a pitného režimu. Stravu dovážíme ze ZŠ Žebrák, Sídliště.

Vybavení školy

Škola je umístěna ve městě Žebrák v rekonstruované budově bývalé prostorné vily. prostorové podmínky nejsou s ohledem na původní dispozice ideální. Některé učebny jsou malé a ve všech učebnách chybí možnost výraznějšího členění na herní a pracovní prostředí. Také ředitelna a sborovna nejsou velikostí vyhovující. Je zde málo místa na technické zázemí- žádný kabinet, pouze 1 malý sklad a úklidová místnost.

Celá škola je bezbariérová, vybavena výtahem. Třídy jsou rozmístěny ve dvou podlažích. Téměř všechny učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, další vybavení místností závisí na typu postižení žáků dané třídy.

Školní družina využívá ke své činnosti uvolněné prostory po vyučování. Součástí školy je malá tělocvična a místnost pro individuální tělesnou výchovu, vybavená na vysoké úrovni nejrůznějšími terapeutickými a rehabilitačními pomůckami.

Mezi specializované učebny patří učebna výpočetní techniky, dvě dílny- jedna pro práci se dřevem a druhá keramická. Od listopadu 2021 využívají žáci multisenzorickou místnost, která byla vybudovaná na základě sponzorského doraz od společnosti Kappa Foundation.

V prvním patře je výdejna stravy a jídelna. Na každém podlaží jsou chlapecká i dívčí WC vybavena bezpečnostními dveřmi.

Malý školní pozemek slouží jako dětské hřiště. Je vybaven prostornou pergolou, trampolínou, houpačkou, tabulí a pískovištěm.

Okolí školy pro svůj historický význam, je využíváno k výuce vlastivědy, zeměpisu a dějepisu, k výuce přírodopisu a environmentální výchovy.

Škola má vlastní autobus, který sváží žáky s celého okresu Beroun.

Charakteristika pedagogického sboru

Vzdělávání a výchovu žáků zajišťuje na škole celkem 17 pedagogických pracovníků- včetně vedení školy. Součástí pedagogického sboru jsou učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga. Téměř všichni učitelé jsou současně třídními učiteli. Ve třídách vyučují většinu předmětů. TV vyučují učitelky, které mají fyzioterapeutické vzdělání a mohou do tedy do výuky zařazovat prvky rehabilitačních metod.

Technicko-hospodářský personál čítá 4 zaměstnance.

Charakteristika žáků

Žáci školy se formují z celého okresu Beroun. Škola je pedagogické zařízení pro žáky s různými typy postižení od žáka s potřebou minimálních podpůrných opatření až po žáky s těžkým zdravotním postižením a jeho kombinací. Specifickými žáky jsou žáci s poruchami autistického spektra.

Žákům je poskytována potřebná individuální péče, s ohledem na specifiku jejich postižení. Některým žákům je potřeba zajišťovat veškeré osobní potřeby, od stravování po hygienu.

Škola je koncipována jako bezbariérová, je zde výtah, třídy, chodby a ostatní prostory jsou řešeny tak, aby školu mohli navštěvovat žáci, kteří mají těžké tělesné postižení.

O přijetí nového žáka rozhoduje po zvážení všech dokumentů, výsledků vyšetření a doporučení poradenského zařízení ředitelka školy.

Výchova a výuka je zde postavena na dobrých vztazích, což je prvotní zásada. Učitelé oslovují děti pouze křestními jmény, vyhýbají se špatným známkám, slabší výkon ohodnotí raději slovně a hlavně za každý i malý úspěch chválí. Posuzují především individuální pokrok. Naši pedagogové si vždy najdou čas na rozhovor s dětmi o jejich problémech, dokáží se k dětem přiblížit. V tom je jejich umění a cena.

Spolupráce školy s rodiči a jinými subjekty

Rodiče se mohou informovat o průběhu vzdělávání svých dětí a o dění ve škole telefonicky nebo pracovními emaily zaměstnanců, při předem sjednaných návštěvách a v rámci pravidelných konzultačních hodin. Dále je jim k dispozici školní poradenské pracoviště- výchovný poradce a metodik prevence. Rovněž se mohou s dotazy a podněty obracet i přímo na vedení školy nebo na členy školské rady- též po předchozím objednání. Pravidla pro návštěvy zákonných zástupců ve škole během výuky stanoví školní řád.

Škola se snaží rozvíjet a prohlubovat spolupráci s rodiči. Mimo třídních schůzek pořádá akce mimo výuku s účastí rodičů, nově zařazuje workshopy pro rodiče zaměřené na předávání základů didaktiky a metod speciální pedagogiky.

Škola pořádá ve školním roce dny otevřených dveří, které spojujeme se zápisem žáků. Na Vánoce připravují žáci pro rodiče i širokou veřejnost školní besídku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce s poradenskými zařízeními

Jsme školou pro žáky s různými typy postižení z poměrně velké oblasti středočeského kraje. z toho důvodu spolupracujeme s několika poradenskými zařízeními. Nejde o stálou neměnnou situaci- toto se odvíjí od žáků, kteří se ve škole momentálně vzdělávají.

S pracovníky PZ komunikují především pedagogičtí pracovníci, pedagogové školského pedagogického pracoviště a třídní učitelé.

Spolupráce probíhá v několika rovinách, primárně při tvorbě IVP a při supervizích.

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

V současnosti probíhá ve škole příprava opravy budovy z fondu zřizovatele.

Spolupráci na mezinárodní úrovni jsme navázali se společností Kappa Foundation, která nám finančním darem pomůže ve výměně stávajícího výtahu za výtah evakuační.