Základní škola, Žebrák, Hradní 67Hradní 67, 267 53, Žebrák

Řád školní družiny

Obsah:

 1. Obecná ostanovení
 2. Poslání školní družiny
 3. Kritéria přijetí žáků do školní družiny
 4. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 5. Provoz a vnitřní režim
 6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 7. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a účastníků ŠD
 8. Dokumentace
 9. Závěrečná ustanovení

Obecná ustanovení

 1. Vnitřní řád školní družiny je vydán na základě ustanovení školského zákona v platném znění. Podrobnější úprava školních družin je obsažena ve vyhlášce o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Poslání školní družiny

 1. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům. Vykonává činnost ve dnech školního vyučování.
 2. Družina umožňuje účastníkům výchovnou, vzdělávací, zájmovou, rekreační a odpočinkovou činnost. Nejvyšší počet účastníků v jedné skupině školní družiny je stanoven na 14 žáků.
 3. V době hlavních a vedlejších prázdnin je provoz školní družiny přerušen.

Kritéria přijetí žáků do školní družiny

 1. O zařazení do ŠD rozhoduje ředitelka školy na základě těchto kritérií:
 2. Posouzení zdravotního stavu a jeho schopnost zvládnout pobyt ve větším kolektivu, hlučném a rušivém prostředí
 3. Posouzení míry bezpečnostního rizika vzhledem k postižení
 4. Využívání dopravy školním autobusem (aby mohla být zajištěna péče do doby odjezdu)

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 1. Povinnosti žáků ve školní družině

  1. řádně docházet do školní družiny pravidelně a včas, zdravý, vhodně a čistě oblečený

  2. dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli prokazatelným způsobem seznámeni

  3. dbát pokynů pedagogických pracovníků

  4. ukládat aktovky na určené místo

  5. udržovat prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením

  6. před ukončením činnosti školní družiny účastníci ŠD z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní družinu bez vědomí vyučujících

  7. účastníci ŠD chrání své zdraví i zdraví spolužáků; účastníkům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé

  8. Zákonný zástupce účastníka ŠD je povinen doložit důvody nepřítomnosti účastníka nejpozději do 2 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti účastníka. Odchod před stanovenou dobou je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů a pouze v doprovodu pověřené osoby.

  9. Účastník ŠD nenosí do školní družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů má neustále u sebe. Škola za případné poškození, či ztrátu nenese zodpovědnost.

  10. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky účastník ŠD vůči pracovníkům školy a školní družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem

  11. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení účastníkovi uložit:
   1. napomenutí třídního učitele

   2. důtku třídního učitele

   3. důtku ředitele školy

 2. Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem účastníkovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

Provoz a vnitřní režim

Přihlašování a odhlašování do školní družiny

 1. Přihlašování a odhlašování účastníků ze ŠD je prováděno vyplněním zápisního lístku

 2. O přijetí či nepřijetí uchazeče rozhoduje ředitelka školy

 3. Ve školní družině je určen jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatel, který zajišťuje přihlašování a odhlašování účastníků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností

 4. Předem známou nepřítomnost či omluvu nepřítomnosti účastníka ve školní družině, odchylky od docházky, nebo pokud má účastník odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče či zákonní zástupci tuto skutečnost školní družině písemně.

 5. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod účastníka do ŠD

 6. Odhlásit žáka ze školní družiny lze kdykoliv v průběhu školního roku a to na základě písemného sdělení zákonných zástupců žáka s uvedením data ukončení docházky a předáním ředitelce školy

Vyloučení ze školní družiny

 1. Pokud žák soustavně narušuje činnost školní družiny, nebo dlouhodobě svévolně školní družinu nenavštěvuje, může být rozhodnutím ředitelky školy ze školní družiny vyloučen

Úplata za zájmové vzdělávání

 1. Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD je 450 Kč ročně. Částka je placena na bankovní účet školy 364192349/0800

Organizace činnosti

 1. Provoz školní družiny vychází z organizace školního dne a rozvrhu jednotlivých tříd. Zpracovává ho na začátku každého školního roku ředitel školy, popř. zástupce.

 2. Činnost ranní školní družiny zpravidla trvá od 7.10 do 8.10 hodin

 3. Běžný provoz školní družiny začíná po skončení čtvrté vyučovací hodiny a plynule přechází až do odpoledne

 4. Provoz školní družiny končí nejdéle v 14.15 hodin. Při nevyzvednutí účastníka do stanovené doby zákonným zástupcem vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonného zástupce účastníka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný

  1. na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,

  2. požádá o pomoc Policii ČR

 5. Pro činnost školní družiny je vyčleněna místnost školní družiny, a dvě běžné třídy školy, která je vybavena odpovídajícím nábytkem a pomůckami. V odpoledních hodinách může ŠD využívat i ostatní třídy, počítačovou učebnu a tělocvičnu školy a školní dvůr.

 6. Do školní družiny předává účastníky vychovatel, který dohlíží při obědové pauze

 7. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucího vychovatele školní družiny

 8. Při postupných odchodech účastníků z jednotlivých oddělení domů je možné spojit činnost oddělení v době, kdy počet účastníků v takto spojených odděleních je max. 14 účastníků. Stejně tak se postupuje při spojování činnosti, kdy každé oddělení vykonává jinou činnost – zájmovou, relaxační apod.

 9. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením učitelky nebo asistentky. V případě, že žáci přicházejí do ŠD později, předá je vychovatelce učitelka, která vyučovala poslední hodinu. Vychovatel přebírá odpovědnost za děti po předání učitelkou.

Časový režim

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností

Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro účastníky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.

Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější

Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Vychovatel-ka školní družiny provede prokazatelné poučení všech účastníků školní družiny o bezpečnosti na začátku školního roku a dodatečně poučí žáky, kteří při první hodině chyběli, provede o tom písemný záznam do knihy ŠD.
 2. Všichni žáci se při pobytu ve školní družině i mimo ní chovají tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní družině, nebo mimo ní, ihned ohlásí
 3. Žáci jsou pravidelně poučování o bezpečnosti práce
 4. Žáci povinně hlásí jakékoliv zranění
 5. Pitný režim je zajišťován v průběhu celé ŠD
 6. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
 7. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.
 8. Při úrazu poskytnou žákovi první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a účastníků ŠD

 1. Žáci, účastníci ŠD jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením
 2. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, účastníků ŠD učitelů či jiných osob žákem, účastníkem ŠD je postupováno v souladu se školním řádem.\
 3. Ztráty věcí hlásí žáci, účastníci ŠD neprodleně svému třídnímu učiteli, vychovateli. Žáci, účastníci ŠD dbají na dostatečné zajištění osobních věcí
 4. Žáci školy, účastníci ŠD a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená
 5. Při nahlášení krádeže žákem, účastníkem ŠD se o události pořídí záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc se předá orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní oddělení Policie ČR), nebo žák či jeho zákonní zástupci bude poučen, že má tuto možnost

Dokumentace

 1. Evidence přijatých účastníků – zápisní lístky pro účastníky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce. Zápisní lístky do ŠD jsou současně písemnou přihláškou účastníků. Jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny
 2. třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky účastníků
 3. celoroční plán činnosti
 4. vnitřní řád školní družiny, tematický plán
 5. kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů je společná pro školu a školní družiny

Závěrečná ustanovení

 1. Tento vnitřní řád školní družiny nabývá účinnosti dnem 1.9. 2021.