Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Historie školy

V roce 1996, byla po konzultacích s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center, pedagogy, rodiči dětí a ostatními odborníky, rekonstruována a posléze otevřena Školským úřadem v Berouně, „Pomocná škola pro žáky s více vadami v Žebráku“.

Ve školním roce 1998 / 1999, byl statut školy změněn na „Speciální školy pro žáky s více vadami“.
Od roku 2000 je škola právní subjekt a od roku 2001 je zřizovatelem školy Krajský úřad Středočeského kraje.
V roce 2005 byla škola dle nového školského zákona rozhodnutí MŠMT přejmenována na


„Základní školu, Žebrák, Hradní 67.

Zřízení této školy pomohlo vyřešit situaci mnohých rodičů a jejich dětí, které do té doby nemohly navštěvovat pro své závažné postižení žádnou ze stávajících škol v okrese Beroun.

Úplnost a velikost školy

Základní škola, Žebrák, Hradní 67 je státní plně organizovaná škola malého typu.

Sdružuje:

Základní školu – 1. stupeň
Základní školu - 2. stupeň
Základní školu - speciální
Školní družinu
Školní jídelnu - výdejna

Škola je úplná, s prvním až devátým ročníkem základní školy, a s prvním až desátým ročníkem základní školy speciální.

Škola má kapacitu 37 žáků.
Školní družina má kapacitu v 1. oddělení 14 žáků.
Škola má šest tříd v rozpětí čtyř až osmi žáků.

Žáci jsou sváženi školním autobusem z celého okresu Beroun.
Bez fungování školní dopravy, by většina žáků neměla možnost školu navštěvovat.

Základní škola je určena pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, kteří pro zdárné zvládnutí školní docházky potřebují pracovat v malé skupině nebo podle individuálního vzdělávacího plánu.

Základní škola praktická v současné době (k 1.9.2016) vyučuje na 1.stupni podle ŠVP sestaveného podle RVP ZV, na druhém stupni podle dobíhajícího vzdělávacího programu sestaveného podle RVP ZV – LMP. Důraz je kladen na praktický život. Je zde navýšen počet hodin pracovní výchovy. Po skončení ZŠ praktické mohou pokračovat v dalším vzdělávání.

Základní školu speciální navštěvují žáci se středním až hlubokým mentálním postižením. Při výuce vycházíme z individuálních potřeb jednotlivých žáků a podle individuálních programů. Usilujeme o to, aby zde děti získaly takové vědomosti a návyky, které jim umožní co nejsnadnější zapojení do společenského života. Důraz je kladen na sebeobsluhu, upevňování a rozvoj komunikačních dovedností, samostatnosti a nezávislosti na okolí.

Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s postižením zrakovým, mentálním, tělesným, vady řeči , souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení.

Vybavení školy

Škola je umístěna ve městě Žebrák. Má v současnosti šest tříd, kde jsou umístěni žáci různého postižení a věku. Všechny třídy jsou smíšené. Ve třídách je až pět věkových skupin žáků, s různým druhem postižení.

Škola se nachází v budově dřívější vily, která byla později upravena pro potřeby zdravotního střediska a následně do současné podoby školy. Je celkově světlá, vybavení odpovídá potřebám žáků. Celá škola je bezbariérová, vybavena výtahem.

Interiér školy je vlídný, vyzdobený pracemi žáků a pedagogů. Na žáky působí příznivě, je optimistický a domácký. Třídy jsou rozmístěny ve dvou podlažích, jsou teplé s jednomístnými lavicemi, popř. pracovními kouty pro nerušenou individuální výuku. Součástí školy je malá tělocvična, učebna výpočetní techniky se šesti počítači, učebnou s interaktivní tabulí, dvě dílny, jedna pro práci se dřevem a druhá keramická, vybavená keramickou pecí a všemi potřebnými pomůckami na výrobu drobné keramiky. Na každém podlaží jsou chlapecká i dívčí WC vybavena bezpečnostními dveřmi. Vzhledem ke specifikům staré budovy se bohužel nepodařilo vytvořit dostatek úložných prostor pro pomůcky a další potřeby. Nedílnou součástí školy je rehabilitace. Tato je vybavena všemi potřebnými přístroji na profesionální úrovni pro rehabilitaci s postiženými žáky. V prostorách školního dvora je vybudováno hřiště a posezení.

Okolí školy pro svůj historický význam, je využíváno k výuce vlastivědy, zeměpisu a dějepisu, k výuce přírodopisu a environmentální výchovy.

Škola má vlastní autobus, který sváží žáky s celého okresu Beroun.

Škola má příjemnou a pozitivní atmosféru, kterou pocítí každý, kdo vejde a nikdo není na pochybách o blahodárných účincích tohoto prostředí. Žádný žák zde není anonymní, jsou všichni stejně důležití a ke každému žáku je přistupováno podle jeho individuálních potřeb.

Charakteristika žáků

Žáci školy se formují z celého okresu Beroun. Škola je pedagogické zařízení pro žáky s různými typy postižení od žáka s potřebou minimálních podpůrných opatření až po žáky s těžkým zdravotním postižením a jeho kombinací. Specifickými žáky jsou žáci s poruchami autistického spektra.

Žákům je poskytována potřebná individuální péče, s ohledem na specifiku jejich postižení. Některým žákům je potřeba zajišťovat veškeré osobní potřeby, od stravování po hygienu.

Škola je koncipována jako bezbariérová, je zde výtah, třídy, chodby a ostatní prostory jsou řešeny tak, aby školu mohli navštěvovat žáci, kteří mají těžké tělesné postižení.

O přijetí nového žáka rozhoduje po zvážení všech dokumentů, výsledků vyšetření a doporučení poradenského zařízení ředitel školy.

Výchova a výuka je zde postavena na dobrých vztazích, což je prvotní zásada. Učitelé oslovují děti pouze křestními jmény, vyhýbají se špatným známkám, slabší výkon ohodnotí raději slovně a hlavně za každý i malý úspěch chválí. Posuzují především individuální pokrok. Naši pedagogové si vždy najdou čas na rozhovor s dětmi o jejich problémech, dokáží se k dětem přiblížit. V tom je jejich umění a cena. 

Spolupráce školy se zřizovatelem, jinými subjekty a s rodiči

Zřizovatelem školy je Krajský úřad středočeského kraje. Spolupráce se zřizovatelem je z velké části v oblasti financí. Škola se neustále potýká s nedostatkem finančních prostředků v oblasti mzdové, ale hlavně v oblasti provozní. Je nutné každý rok složitě dokazovat, že škola nutně potřebuje rozpočet nemálo navýšit, než ukazují normativy.

S ohledem na specifika žáků, je nutný větší počet pedagogů, hlavně v oblasti vychovatelské, asistentů pedagoga a větší počet správních zaměstnanců, protože škola má řidiče školního autobusu.

V oblasti provozu, nám autobus odčerpává velkou část financí na povinné prohlídky, na pojištění, jak povinné, tak havarijní. Velká spotřeba vody a tepla je dána tím, že škola má rehabilitaci, která je pro postižené žáky velice potřebná.

Škola se snaží neustále rozvíjet a prohlubovat spolupráci s rodiči. Rodiče mohou školu po vzájemné dohodě kdykoliv navštívit, zúčastnit se výuky. Škola pořádá pravidelně dny otevřených dveří. Před Vánoci připravují žáci pro rodiče i širokou veřejnost školní akademii.

Škola má vlastní webové stránky s aktualitami ze života školy, základními informacemi o škole. Spolupráce s jinými subjekty probíhá v několika rovinách.

Spolupráce s Pedagogicko- psychologickou poradnou a speciálně pedagogickými centry

Škola dlouhodobě spolupracuje s několika speciálně pedagogickými centry a pedagogickými poradnami.

Spolupráce probíhá v několika rovinách. Stěžejní je spolupráce při vyšetření a zařazení žáků, tvorbě Individuálních výchovně vzdělávacích plánů. Dále jmenované instituce poskytují škole pomoc při volbě postupů a vyučovacích metod a forem jednotlivých žáků. Spolupráce probíhá individuálním vyšetřením žáka i návštěvami odborníků přímo ve škole.

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráci škola v současné době nenavázala.

Všechny naše aktivity vedou ke zkvalitnění výuky, ke zlepšování prostředí školy a maximální možné míře rozvoji samostatnosti a zapojení žáků do běžného života. V současné době plánujeme vybudování relaxační místnosti. Pokusili jsme se využít charitativních projektů na získání finančních prostředků, ale prozatím bez výsledku.

Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech. Pořádáme kulturně vzdělávací a sportovní akce.