Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Školní řád

  1. Pracovníci školy mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.
  2. Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, fotografie..) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců
  3. Žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony. Během přestávek je možné telefony používat pro svou vlastní potřebu - mimo fotoaparáty a jinou záznamovou techniku, která slouží k pořizování obrazových a zvukových záznamů. Pořizování záznamů je v rozporu s občanským zákoníkem.

Vzájemné vztahy mezi žáky a zaměstnanci

  1. Všichni pracovníci školy a žáci školy se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností
  2. Všichni pracovníci školy a žáci školy dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace
  3. Žák, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání má právo oznámit takovou skutečnost kterémukoliv zaměstnanci školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc a ochranu
  4. Ve věcech osobního i školního rázu se žáci obracejí především na svého třídního učitele, v případě jeho nepřítomnosti na kteréhokoli pracovníka školy Výchovné a jiné problémy žáků jsou připraveni řešit třídní učitelé, vychovatelé, vedení školy, výchovný poradce školy