Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Školní řád

Práva žáka

 1. Žák má právo na vzdělání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností a podle příslušného vzdělávacího programu.
 2. Žákovi a jeho zákonným zástupcům jsou pravidelně poskytovány informace o průběhu a výsledcích vzdělávání.
 3. Žák má možnost kdykoli se obracet se svými podnětnými připomínkami a názory na všechny pedagogické pracovníky a využívat rady výchovného poradce.
 4. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí.
 5. Žák má právo na ochranu před všemi návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní stav.
 6. Žák má právo na odpočinek a oddechové činnosti odpovídající jeho věku a zdravotnímu stavu.

Povinnosti žáka

 1. Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
 2. Dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví, bezpečnosti, s nimiž byl seznámen
 3. Respektovat práva druhého a chovat se tak, aby neohrozil bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků
 4. Plnit pokyny zaměstnanců školy, které jsou v souladu s právními předpisy školy
 5. Nepoškozovat majetek školy a spolužáků
 6. Dodržovat zásady slušného chování
 7. Účastnit se distančního vzdělávání

Práva zákonných zástupců

 1. Být informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání a chování svého dítěte
 2. Mají právo iniciovat skupinovou rodičovskou schůzku nebo konzultaci pro rodiče
 3. Volit a být voleni do školské rady
 4. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich dítěte
 5. Požádat o uvolnění svého dítěte z výuky podle pravidel tohoto řádu.
 6. Mají právo na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti, v záležitostech týkajících se vzdělávání, psychologické a sociální pomoci a výchovného poradenství Pedagogické poradenství: třídní učitel Výchovné poradenství: výchovný poradce školy

Povinnosti zákonných zástupců

 1. Zajistit, aby žák docházel řádně a včas do školy
 2. Při nevolnosti žáka, výskytu příznaků onemocnění, nebo zhoršení zdravotního stavu během pobytu ve škole je zákonný zástupce povinen žáka neprodleně vyzvednout ze školy po informování zaměstnancem školy.
 3. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování
 4. Na vyzvání školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se žáka
 5. Neprodleně oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a případnou změnu údajů
 6. Neprodleně informovat školu o změně zdravotní způsobilosti žáka (kopie vyšetření od odborných lékařů) nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na psychiku a vzdělávání žáka
 7. Zákonný zástupce je povinen včas zajistit žákovi školní pomůcky dle pokynů učitele. V případě užívání invalidního vozíku žákem je zákonný zástupce povinen zajistit kompletní invalidní vozík se všemi funkčními, bezpečnostními prvky a bez závad
 8. Podílet se na náhradě škody, kterou žák způsobil svým nevhodným chováním nebo úmyslným ničením školního majetku
 9. V rámci možností zajistit, aby byl žák připraven na vyučování, včetně potřebných pomůcek
 10. Zajistit potřebné podmínky pro vzdělávání distančním způsobem

Vyúčtování dopravy a stravy

Vždy na konci měsíce bude možné po předchozí domluvě nahlédnout do vyúčtování v ředitelně školy. Pokud budou nějaké nejasnosti ohledně vyúčtování, prosím řešit co nejdříve, nejpozději měsíc zpět. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.