Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Školní řád

Tato pravidla platí pro žáky ZŠ i ZŠ speciální.

Pochvaly a ocenění

  • Pochvala ředitele školy - za mimořádný projev lidskosti, mimořádně úspěšnou práci, za statečný nebo záslužný čin
  • Pochvala třídního učitele - za déletrvající úspěšnou práci, výrazný projev školní iniciativy

Kázeňská opatření

  • Napomenutí třídního učitele - za drobné přestupky
  • Důtku třídního učitele - za závažnější nebo opakující se přestupky
  • Důtku ředitele školy - lze udělit pouze po projednání v pedagogické radě, za závažné nebo opakující se prohřešky.

Uložení o napomenutí nebo důtce se zaznamenává do dokumentace školy