Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Školní řád

Komisionální zkouška

 1. Má- li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.

Opravná zkouška

 1. Opravné zkoušky konají:
  - žáci 9. ročníků, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů  
  - žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali ročník na daném stupni základní školy
 2. Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením
 3. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku do 31. srpna. Termín opravných zkoušek určí ředitel školy, žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Jedná se o zkoušku komisionální.
 4. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.
 5. Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky v daném pololetí

Hodnocení v náhradním termínu

 1. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
 2. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník (žák ZŠ), nebo desátý ročník (žák ZŠ speciální).
 3. Zkoušky v náhradním termínu nejsou zkoušky komisionální.