Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Školní řád

  1. Žáci dbají všech pravidel hygieny a bezpečnosti – podle svých možností.
  2. Žáci nesmí samostatně používat výtah.
  3. V jídelně se řídí žáci řádem jídelny a pokyny dozírajících osob. Zachovávají pravidla kulturního stolování (s ohledem na jejich postižení)
  4. Žáci se přezouvají do vhodné a bezpečné obuvi
  5. Do tělocvičny vstupují jen ve zvláštní sportovní obuvi a převlečeni do sportovního oděvu.
  6. Do školy žák nesmí nosit cenné věci nesouvisející s výukou, a předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost ostatních žáků.
  7. S mobilním telefonem nakládá žák jako s cennou věcí, nosí jej při sobě, nikde ho neodkládá, aby nedošlo k odcizení. Ve škole mohou telefon použít o přestávkách, jinak ho mají vypnutý a uložený v tašce. 8.      Užívání drog, pití alkoholu a kouření je pro žáky nepřípustné.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

  1. Žáci školy jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání. Žák školy je povinen v určeném termínu odevzdat zapůjčené učebnice a pomůcky třídnímu učiteli.
  2. Zjistí-li žák poškození školního majetku, či on sám poškození způsobí, oznámí to okamžitě dospělé osobě.
  3. Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitel nebo pověřený pedagogický pracovník, který zápis o prošetření předloží vedení školy.