Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Školní řád

  1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin.
  2. Nepřítomnost ve škole může být omluvena pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů, popř. zahraniční rekreace.
  3. Uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech poskytuje vyučující, na jeden den třídní učitel, na více dnů ředitel školy – tato pravidla platí i pro distanční vzdělávání.
  4. Písemnou žádost o toto uvolnění musí žák nebo zákonný zástupce předložit předem.
  5. O důvodech nepřítomnosti ve vyučování informují zákonní zástupci žáka třídního učitele včas, nejpozději do tří dnů, osobně, písemně nebo telefonicky; po návratu žáka do školy pak na omluvném listu v žákovské knížce.
  6. Odchod z vyučování před jeho ukončením je možný pouze se souhlasem učitele na základě písemné žádosti zákonných zástupců.
  7. V ojedinělých případech, např. při podezření na záškoláctví, může škola požadovat písemnou omluvu potvrzenou lékařem.
  8. Evidenci o docházce žáků vede třídní učitel.