Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Školní řád

Časová organizace během dne

06:00 - odjezd ranního svozu (1.okruh)
07:10 - otevření školy, ranní oddělení ŠD
07:20 - odjezd ranního svozu (2. okruh)


08:10 - začátek vyučování
08:10 - 09:40 - první a druhá vyučovací hodina (první vyučovací blok)
09:40 - 10:00 - svačina
10:00 - 11:30 - třetí a čtvrtá vyučovací hodina (druhý vyučovací blok)
11:30 - 12:00 - oběd, otevření odpolední ŠD
12:00 - 13:30 - pátá a šestá vyučovací hodina
13:30 - 13:40 - přestávka
13:40 - 15:10 - sedmá a osmá vyučovací hodina 


13:30 - odjezd odpoledního svozu (1.okruh)
14:10 - odjezd odpoledního svozu (2. okruh)

Organizace jednotlivých jídel během dne

 1. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nejpozději 5 minut před zahájením výuky. Začátek dopoledního vyučování je v 8: 10 hodin.
 2. Pro vstup a odchod ze školy používají hlavní nebo zadní vchod a to vždy za doprovodu zaměstnance.
 3. Žáci odkládají oděv a obuv v šatnách.
 4. Žáci používající školní svozový autobus k přepravě do školy a ze školy jsou povinni dodržovat v dopravním prostředku kázeň a uposlechnout pokynů doprovodné osoby. Žáci jsou povinni v autobusu sedět na určeném místě. Jestliže žák do školy nejde, oznámí tuto skutečnost zákonný zástupce žáka předem doprovodné osobě.
 5. Vyučování probíhá ve dvouhodinových vyučovacích blocích, po kterých následuje velká přestávka. Během vyučovacích bloků je brán zřetel na individuální potřeby jednotlivých žáků, dodržování hygieny a pitný režim; učitel vkládá kratší přestávky či mění činnost podle potřeb žáků.
 6. Žáci navštěvující školní družinu mají vstup do budovy povolen od 7:10 hodin. Činnost ranní družiny končí v 7:55 hodin, kdy vychovatelé předají děti příslušným vyučujícím a od 11: 30 hodin, kdy vyučující předá děti vychovateli.Provoz školní družiny končí ve 14:15. Žáci, kteří ráno nedocházejí do ranní školní družiny budou vpuštěni do budovy nejdříve v 7:55. Žáci, kteří nedocházejí do odpolední družiny, budou vyzvednuti (nebo odejdou sami) hned po ukončení vyučování. O změně rozvrhu jsou zákonní zástupci informováni písemnou formou.
 7. Žáci, kteří jsou dopravováni školním autobusem, přicházejí a odcházejí ze školy pod dohledem zaměstnanců školy. Provoz školního autobusu je dán jízdním řádem se stanovenými časy a zastávkami. Poplatek za dopravu hradí zákonní zástupci na základě smlouvy o dopravě. Žáci jsou na autobusových zastávkách vyzvedáváni na základě formuláře, kde je seznam osob, které smějí žáka vyzvednout. – nebo chodí sami. Pokud bude žáka vyzvedávat osoba, která není uvedena v seznamu, musí tuto skutečnost zákonní zástupci předem písemně oznámit.
 8. Budova školy je uzavřena po celý den. Zákonní zástupci, návštěvy jsou vpuštěni do budovy po předchozím zazvonění a po odemčení zaměstnancem školy.
 9. Velké přestávky jsou vyhrazeny na svačinu a oběd. K zajištění pitného režimu je v jídelně čaj nebo šťáva. Po ukončení stravování se žáci pohybují pod určeným dohledem ve vyhrazených prostorách.
 10. Přechod do jednotlivých učeben probíhá vždy pod dohledem vyučujícího nebo asistenta.
 11. V době vyučování a během pobytu ve školní družině probíhá u žáků individuální rehabilitace podle rozpisu. Zaměstnanci školy, kteří provádějí rehabilitaci, si osobně vyzvedávají děti v hodinách a po ukončení činnosti osobně předají pedagogům do vyučování či družiny.
 12. Při organizaci výuky na mimoškolních akcích stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce, a to podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
 13. Při vzdělávání mimo budovu školy – např. při pobytu venku nebo v případě exkurze nebo výletu, se žáci řídí pokyny pracovníka pověřeného dohledem.