Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Školní řád

  1. Škola musí povinně vzdělávat distančním způsobem, pokud není možná osobní přítomnost žáků ve škole z důvodů krizových nebo mimořádných opatření (opatření vlády, ministerstva zdravotnictví, krajské hygienické stanice…), nebo je z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků plnících povinnou školní docházku.
  2. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného ŠVP v míře odpovídající okolnostem
  3. Povinnost vzdělávat se distančně není dána v době prázdnin, dále pokud ředitelka školy rozhodne o omezení nebo přerušení provozu, nebo pokud se žák u důvodu nemoci nemůže zapojit do vzdělávání
  4. Vzdělávání bude probíhat synchronně i asynchronně po domluvě mezi školou a zákonnými zástupci žáka (někteří žáci budou vypracovávat úkoly zadané učitelem na papíře, jiní se budou individuálně nebo skupinově připojovat před video hovor nebo jiné médium…)
  5. Při výuce formou tištěných či praktických úkolů si je rodiče po domluvě budou moci vyzvednout v budově školy a zde vypracované opět vrátit.
  6. V případě potřeby škola zapůjčí potřebné vybavení (notebook, tablet, pomůcky…) -po domluvě v případě zájmu zákonných zástupců
  7. Komunikace i výsledné vypracování úkolu (pracovní list, fotografie, hlasová zpráva) mezi žákem a učitelem, popř. zákonným zástupcem se zobrazuje pouze těmto dvěma osobám. Při skupinové online výuce je přenos a záznam výuky přístupný pouze účastníkům výuky, popř. zákonným zástupcům (tím je zajištěna osobní ochrana)
  8. Zákonní zástupci žáka omlouvají neúčast svých dětí v distančním vzdělávání učiteli konkrétního předmětu nejpozději den předem