Základní škola, Žebrák, Hradní 67

Školní řád

 1. Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu, zvlášť před jídlem a použití WC. Těžce postiženým žákům je poskytována odpovídající péče a pomoc při všech sebeobslužných činnostech.
 2. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru dospělé osoby.
 3. Při přechodu žáků na místa vyučování se žáci řídí pokyny doprovázející osoby
 4. Při výuce v tělocvičně a odborných učebnách zachovávají žáci specifické bezpečností předpisy pro tyto učebny dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří chyběli.
 5. Podávání léků ve škole - škola nemá povinnost dětem podávat jakékoliv léky a léčivé prostředky. V případě, že žák potřebuje během pobytu ve škole dostávat lék, je nutné o toto písemně požádat a doložit potřebnou zprávou od lékaře. V případě kladného vyřízení žádosti je rodič povinen dostavit se do školy a sepsat zde protokol o podávání léků s pedagogy, kteří souhlasí, že léky budou podávat.
 6. Škola je povinna i přes souhlas s podáváním léků volat v život ohrožujících stavech záchrannou službu.
 7. Ve škole jsou pracovníci, kteří zastávají funkce preventistů BOZP, výchovného poradce a preventisty sociálně patologických jevů

Školní úraz

 1. Zjistí-li dospělá osoba vykonávající dohled nad žákem poranění, okamžitě ho řeší.
 2. Drobná poranění ošetří pracovník školy. Při závažnějších úrazech je přivolána lékařská pomoc nebo je zajištěn doprovod dospělou osobou k lékaři.
 3. O úrazu jsou vždy informováni zákonní zástupci žáka.
 4. Dospělá osoba, která vykonávala nad žákem dohled, provede zápis do knihy úrazů.

Zdravotní stav a nemoci žáků

Žák dochází do školy pouze zdravý, to je bez známek jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění nebo parazitárního napadení.

 1. Za akutní infekční onemocnění se považuje
  •    Virová rýma- rýma která intenzivně žákovi vytéká z nosu
  •    Bakteriální rýma- zelená, žlutá, která vytéká z nosu a to i bez zvýšené tělesné tepoty
  •    Intenzivní kašel
  •    Onemocnění, které se vysévá vyrážkou na kůži- plané neštovice, 5. a 6. nemoc, impetigo apod..
  •    Průjem a zvracení a to i 3 dny poté, co již žák nezvrací a nemá průjem. Škola nemůže podávat dietní stravu.
  •    Zánět spojivek
  •    Zvýšená tělesná teplota nebo horečka
 2. Za parazitární onemocnění se považuje
  •    Pedikulóza (veš dětská). Žáka může škola přijmout až tehdy, je li zcela odvšivené, tedy bez živých vší a hnid. Pracovníci školy mají právo kontrolovat žákům vlasy.
  •    Roup dětský
  •    Svrab
 1. Základní škola má právo ihned a kdykoliv během dne odeslat žáka do domácího léčení, pokud má podezření, že je žák akutně nemocný nebo má parazitární onemocnění.
 2. Škola má povinnost oddělit nemocného žáka od kolektivu zdravých žáků.
 3. Rodiče mají povinnost škole nahlásit infekční nebo parazitární onemocnění u svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření.
 4. Na základě informací od rodičů má škola povinnost informovat ostatní rodiče, že se ve škole vyskytlo onemocnění. Oznámení probíhá formou obecného písemného oznámení.

Chronická onemocnění žáka

Pokud má žák chronické onemocnění, která lze zaměnit s běžným onemocněním, jako je např. alergie a z toho vyplývající alergická rýma, kašel a zánět spojivek, je nutné škole předložit potvrzení lékaře specialisty, že má žák zmíněné chronické potíže, jinak bude považováno za nemocné a bude odesláno do domácího léčení.